VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

 1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou Denisa Helceletová (dále jen Klubík pro rodinu) a klient. Klienty mohou být osoby starší 18 let.

 1. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

a) Smluvní vztah mezi Klubíkem pro rodinu a klientem vzniká odesláním řádně vyplněné elektronické přihlášky, kterou zároveň prohlašuje, že se plně seznámil s těmito všeobecnými podmínkami. Následuje potvrzením formou emailu ze strany Klubíku pro rodinu. Další komunikace (změny v přihlášce k pobytu, platba pobytu, zrušení pobytu a atd.) mezi klientem a Klubíkem pro rodinu probíhá písemně nebo formou e‑mailu.

b) Závazné rezervace pobytu nebo objednané služby ve prospěch klienta ze strany Klubíku pro rodinu vzniká přijetím řádné vyplněné přihlášky s prohlášením, že se klient plně seznámil se všeobecnými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí, potvrzení této přihlášky pořadatelem Klubíkem pro rodinu a obdržením platby od klienta.

c) Potvrzením přihlášky se Klubík pro rodinu zavazuje klientovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

d) Všeobecné podmínky platí pro všechny další osoby uvedené na přihlášce. Za plnění smluvních závazků osob uvedených v přihlášce k pobytu ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

 1. PŘEDMĚT VZTAHU

Klubík pro rodinu pořádá animační a sportovní program klientům na předem dohodnutém pobytu pro rodiny s dětmi.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokyny k platbě za program budou zaslány e‑mailem a cena uhrazena převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti uvedeném na faktuře. Dnem uhrazení je považován den přijetí platby na účet Klubíku pro rodinu. Platba za ubytování a stravu se řídí platebními podmínkami konkrétního ubytovacího zařízení.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

1) K základním právům klienta patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb

b) právo vyžadovat od Klubíku pro rodinu informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb

c) právo být seznámen s případnými změnami programu, rozsahu služeb a ceny

d) právo kdykoliv do zahájení programu odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v bodě 8

e) právo písemně Klubíku pro rodinu sdělit změnu v osobě účastníka programu namísto původního klienta uvedeného objednávce. Toto právo je však možné uplatňovat nejpozději den před příjezdem

f) právo na reklamaci v souladu s bodem 10

g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí v objednávce a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

2) K základním povinnostem klienta patří:

a) klient je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím v předem stanoveném termínu

b) poskytnout Klubíku pro rodinu pravdivě vyplněné požadované údaje v přihlášce, sdělit jakékoli změny těchto údajů

c) bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

d) zaplatit cenu programu i ubytování v souladu s bodem 5

e) dostavit se v předem stanoveném časovém období na místo určení

f) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků pobytu, dodavatelů služeb či Klubíku pro rodinu a uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil

g) dodržovat pokynů pořadatele či jiné osoby určené Klubíkem pro rodinu, jakož i předpisy a provozní řády ubytovatelů

h) v případě odstoupení od přihlášky je klient povinen tuto skutečnost Klubíku pro rodinu oznámit a zaplatit odstupné dle ustanovení v bodě 9

7. PRÁVA A POVINNOSTI Klubíku pro rodinu

a) Klubík pro rodinu má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím

b) Klubík pro rodinu nemá povinnost poskytnout služby klientovi nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb

8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH POBYTŮ

1) Zrušení zájezdu ze strany Klubíku pro rodinu:

a) v případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu klientem je Klubík pro rodinu oprávněn objednaný pobyt zrušit

b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí

c) z důvodu malého počtu zájemců

d) z důvodu porušení povinností klientem

2) Zrušení zájezdu ze strany klienta: 

Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli před zahájením pobytu a čerpání služeb:

a) bez udání důvodu

b) z důvodů porušení povinností Klubíku pro rodinu vyplývajících ze smlouvy Oznámení o odstoupení od smlouvy klient zašle písemnou formou nebo prostřednictvím e‑mailu. Pro určení doby zrušení a odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení Klubíku pro rodinu. Není-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinnosti Klubíku pro rodinu stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Klubík pro rodinu od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti klientem, je klient povinen zaplatit storno poplatek ve výši stanovené v bodě 9. Je-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinností Klubíku pro rodinu stanovené smlouvou, je Klubík pro rodinu povinnen bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit odstupné.

c) Změny sjednaných služeb: Nastanou-li okolnosti, které Klubíku pro rodinu brání poskytnout své služby dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit klientovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí, a to do 3 dnů od doručení oznámení. Jestliže klient se změnou souhlasí, je povinen do lhůty stanovené Klubík pro rodinu zaplatit rozdíl ceny. Jestliže klient nesouhlasí se změnou smlouvy a od smlouvy odstoupí a nedojde-li k uzavření nové smlouvy, má Klubík pro rodinu povinnost bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb nižší než již uskutečněné platby je Klubík pro rodinu povinnen takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit.

d) v případě zrušení pobytu třetí stranou, tj. nařízením vlády, hygienické stanice nebo rozhodnutím ubytovacího zařízení, z důvodu epidemiologické situace, zajistíme buď náhradní termín, nebo vystavíme voucher s platností dva roky, případně vrátíme 100% částky zpět klientovi.

9.STORNO POPLATEK

a) Odstoupí-li klient od smlouvy nebo odstoupí-li Klubík pro rodinu od smlouvy uzavřené s klientem z důvodu porušení povinností klientem, je klient povinen zaplatit storno poplatek. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájením čerpání služeb:

 • 40 a více dní – 500,-Kč manipulační poplatek za osobu
 • 39 až 30 dní — 10% z prodejní ceny programu, nejméně však 500,-Kč za osobu
 • 29 až 15 dní — 50% z prodejní ceny programu
 • 14 až 11 dní — 70% z prodejní ceny programu
 • 10 až 7 dní — 80% z prodejní ceny programu
 • 5 a méně dní — 100% z prodejní ceny programu

b) Klubík pro rodinu má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Odstupné se účtuje i v případech, kdy dojde k neúčasti na objednaném pobytu v důsledku poskytnutí nesprávných údajů klientem. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na příslušný pobyt.

c) Klubík pro rodinu neúčtuje klientovi odstupné v případě, že má za sebe plnohodnotnou náhradu.

10.REKLAMACE

a) Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytnuté Klubíkem pro rodinu tedy program na vybraném pobytu. Upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb a jejich vyřizování.

b) Pro případ, že program nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je klient oprávněn provést reklamaci. Klient je povinen oznámit své požadavky zástupci Klubíku pro rodinu přímo na místě, a uplatnit tím reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

c) Nárok na reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou nejpozději 30 dnů po skončení pobytu, poté nárok na reklamaci zaniká.

11.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Všechny osobní údaje poskytnuté klientem budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Klubík pro rodinu prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně, vyjma ubytovacího zařízení.

b) Všechna osobní data uvedená v přihlášce budou použita jen pro potřebu zpracování objednávky a následné fakturace. Správce vašich osobních dat je: Denisa Helceletová, V.Poláka 348, 27342 Stehelčeves. Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí, které jsou nutné pro řádný výkon naší činnosti, zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 606 768 768 nebo na e‑mailu info@klubikprorodinu.cz

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2022 a jsou nedílnou součástí přihlášky k službám Klubíku pro rodinu.